Så här bygger du din monter – Allmänna instruktioner

På den här sidan har vi samlat de viktigaste allmänna instruktionerna för dig som planerar och bygger din mässmonter. Personalen vid Åbo Mässtjänst hjälper gärna ditt företag gärna i alla frågor som gäller mässevenemanget!

Utställaren ska avgränsa sin monterareal med väggar, en rampbräda eller någon annan konstruktion som arrangören godkänner. Om utställaren inte har beställt väggkonstruktioner och använder grannmonterns väggkonstruktioner, debiteras för användningen av dem enligt gällande prislista.

Montern ska byggas och produkterna presenteras på så sätt att de inte medför störningar för andra montrar eller för publiken. Mässområdets egendom får inte skadas. Utställaren är ersättningsskyldig för skada som han eller hon vållat.

När en utställare uppför väggar eller andra konstruktioner vilkas yttersidor syns till grannmontrar eller till publikpassager, ska utställaren sköta om att dessa ytor är prydliga och snygga.

web_Yleiskuvat_Galleria_0011

Monterhöjd och höjda konstruktioner

Väggarnas standardhöjd är 250 cm och det synliga utrymmet på rampbrädan är 28 cm. Konstruktioner och dekorationer som överskrider höjden 250 cm utgör extra reklamplats som alltid förutsätter Åbo Mässcentrums godkännande. För extra höga lösningar debiteras en avgift om 350 euro + moms, om inte annat har överenskommits med arrangören.

Infästningar i taket

Det är möjligt att hänga upp lätta dekorationer i taket. Upphängningen sköts alltid av Mässtjänst. För arbetet debiteras 350 euro + moms/ dekoration (två infästningspunkter).

Vattenledning, avlopp och elinstallationer

I enlighet med Åbo stads myndighetsföreskrifter ska utställare absolut sköta om att vatten som leds ut i avloppet filtreras så att inga ämnen som kan täppa till rören kommer ut i avloppssystemet. Alla vattenlednings-, avlopps- och elinstallationer på mässorna utförs av Raision Sähkötekniikka Oy.

Raision Sähkötekniikka Oy bygger, underhåller och planerar objekt av olika storlekar inom  elteknik, värmesystem och husteknik i Åbo ekonomiska region. Beställningar och ytterligare information:

Jan Lindqvist
tfn 010 323 7077
info@lvisgroup.fi

Trucktjänst

Trucktjänsten på mässområdet upp till 2 300 kg utförs av Åbo Mässcentrum, som utför de lossnings- och lastningsarbeten som utställare behöver på beställning. Truckhyran är 50 euro + moms/begynnande timme. Minimidebiteringen är en timme. Truckhyran omfattar föraren. Trucken bör bokas innan byggnads- eller nedmonteringstiden börjar. Beställningar och ytterligare information:

Markku Lempinen
puh. 040 742 7930
markku.lempinen@turunmessukeskus.fi

Försäkringar

Utställaren ska försäkra sina mässföremål för vandalism, eldsvåda och stöld. Arrangören finansierar brandskyddet i mässområdet, låser dörrarna till natten och sköter den allmänna övervakningen av mässan, dock utan ansvar för föremål som kommer bort eller skadas.

Mässornas ansvarsförsäkring ersätter eventuella skador som vållas tredje part av arrangörens anordningar och konstruktioner. Arrangörens ansvarsförsäkring ersätter inte skador som orsakas av utställarens anordningar och konstruktioner, och därför ska utställaren själv sköta om de nödvändiga försäkringarna (ansvar, brand, stöld osv.).

Tryckkärl och gasflaskor

I montern får finnas högst ett tryckkärl med icke brandfarlig gas (à 50 l). Sådana är t.ex. gaser som används för att fylla ballonger. Behållaren ska fästas så att den inte välter.

Levande ljus och öppen eld

Om användningen av mäss- och utställningsmontern absolut kräver levande ljus, ska ljusen vara så kallade säkerhetsljus. Säkerhetsljusets omslag har tillverkats av ett icke brännbart material och använder mineralolja som bränsle. Säkerhetsljuset ska placeras på ett sådant sätt att publiken inte har möjlighet att komma i kontakt med det.

Lagen om förordningen om brand- och räddningsväsendet förbjuder uppgörande av eld i mäss- och utställningslokaler. Egentliga Finlands räddningsverk kan bevilja undantag från förbudet om omständigheterna tillåter det.

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten i anslutning till vilka det uppstår gnistor eller som förutsätter användning av en låga eller annan värme, samt arbeten som medför brandfara. Personal som utför heta arbeten under byggnads- och nedmonteringstider ska ha certifikat för heta arbeten och ett skriftligt tillstånd att utföra heta arbeten som undertecknats av en teknisk ansvarsperson. Personer som håller praktiska förevisningar under utställningarnas öppettider behöver inte ha certifikat för heta arbeten, men platsen där presentationerna hålls ska uppfylla kraven för arbetsplatser för heta arbeten. Spridning av gnistor till andra utställningslokaler och till gångarna ska förhindras.

Gassvetsutrustning och gasolutrustning ska förses med sådan skyddsutrustning som avses i säkerhetsföreskriften Heta arbeten 2014. En redogörelse för platsen för praktiska förevisningar och för utrustning för förstahandssläckning ska lämnas till den tekniska ansvarspersonen senast 4 veckor före evenemanget.

Mer information:
Finansbranschens centralförbund
tfn (09) 680 401 (Säkerhetsföreskriften Heta arbeten 2014)

Arbetsdemonstrationer och presentation av maskiner

All presentationsverksamhet ska utföras på så sätt att den inte medför fara för utomstående. Objekt som medför fara för fastklämning eller skärskador ska skyddas med permanenta skydd på så sätt att personer som befinner sig på området för arbetsdemonstration eller praktisk förevisning inte når objektet t.ex. med handen eller foten. Alternativt kan området avgränsas med ett tillräckligt högt (2 m) nätstängsel eller annat stängsel, om demonstrationen inte medför att material eller gnistor slungas ut från området. Om heta arbeten utförs på en plats för arbetsdemonstrationer, se även instruktionerna i punkten Heta arbeten.

Internetförbindelse

Med tjänsten WLAN Internet kan du använda internet mobilt i din monter. Tjänsten fungerar i Åbo Mässcentrums seminarielokaler och mässhallar. WLAN Internet kan användas med koder som gäller 24 timmar. Koder säljs i mässbyrån och Mässtjänsten till priset 15 euro + moms/terminal/dygn.

Användning av AV-utrustning

Anmälan om att trådlös ljudåtergivning används och om de frekvenser som utnyttjas ska alltid skickas per e-post till Åbo Mässcentrums hallmästare: markku.lempinen@turunmessukeskus.fi

Städtjänst

En snygg och städad monter är ett viktigt element i företagets image på mässan. Städtjänsten tillhandahålls av SOL Palvelut Oy som en del av Mässcentrets serviceteam. SOL ansvarar för monterns inledande städning och städning under mässan.

Utställaren ska sköta om att byggavfall, förpackningar o.d. avfall som uppstår under byggarbetena transporteras bort från montern och läggs i de avfallscontainrar som arrangören anvisar. Mässarrangören ansvarar för den allmänna städningen av mässområdet.

Om utställarens presentations- eller försäljningsverksamhet orsakar nedskräpning av området är utställaren skyldig att se till att montern och dess närområde är snyggt och städat. Vänligen observera att tejp som används för att fästa mattor absolut ska avlägsnas. I annat fall låter mässarrangören utföra städarbetet för utställarens räkning.

SOL Palvelut/jourhavande städare under evenemangen
per telefon: 040 716 0480
Förfrågningar om städningen:
turun.messukeskus@sol.fi

Livsmedelsövervakning

Åbo stads miljöhälsovård övervakar försäljning, transport, hantering, överlåtelse, import, export, marknadsföring, servering och tillverkning av livsmedel inom Åbo stad. Miljöhälsovården övervakar egenkontrollen av livsmedel och ger handledning, men det ligger på verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera sin egen verksamhet.

Utställare som ska sälja, förvara, tillreda eller servera livsmedel vid sin monter måste anmäla detta till Åbo stads miljöhälsovård.

En anmälan om tillfällig försäljning eller annan hantering av livsmedel ska skickas per post eller e-post minst fyra dagar innan verksamheten inleds till Åbo stads miljöhälsovård. Egenkontrollplan behöver inte bifogas till anmälan, men ta med den till mässan eftersom den vid behov kan komma att kontrolleras under mässan. Ta även med hygienpass (hygienkompetensintyg) som även det kan komma att kontrolleras under mässan.

Obs! Separata anvisningar för utställare som har plats utomhus (på finska).

Livsmedelsövervakningen inom Åbo stad sköts av livsmedelstillsynen inom Åbo stads miljöhälsovård, tfn +358 22 62 43 00. Miljöhälsovårdens blanketter (på finska!)

Mer information

Åbo stads miljöhälsovård

Hälsoinspektör Jari Tulonen
Puutarhakatu 1, 3. krs, 20100 TURKU
Puh. 040 152 3309
jari-pekka.tulonen@turku.fi
https://www.turku.fi/henkilo/jari-tulonen

Koko Turun Ympäristöterveyden henkilökunnan yhteystiedot löytyvät nettisivulta https://www.turku.fi/turun-ymparistoterveyden-henkilokunta